Kultúrna a záujmová činnosť

V spolupráci klientmi zariadenia sa vypracováva každoročne plán sociálnej práce a spoločensko - kultúrnych aktivít s prihliadnutím na záujmy a záľuby klientov, a na personálne a ekonomické možnosti zariadenia.

Medzi tradičné aktivity patria najmä: stretnutia vedenia s klientmi, fašiangové a katarínske zábavy, vystúpenia folklórnych skupín (Streženice, Nimnica), speváckych skupín (Seniorka, Kočkovanka), vystúpenia detí z MŠ, ZŠ, ĽŠU, opekačky pri krbe so sprievodným programom pozvaného hudobného hosťa, filmové predstavenia, spoločné sledovanie športových a kultúrnych prenosov v spoločenskej miestnosti,prednášky a besedy, spolupráca s Občianskym združením Život a zdravie, s Klubom seniorov mesta Púchov, aktivity realizované v spolupráci s kresťanskou mládežou, ...

Klienti okrem plánovaných aktivít a každodennej starostlivosti majú dostatok časového priestoru na rozvoj ich vlastných záujmov, aktivít a obľúbených činností.

Záujmová činnosť sa v našom zariadení realizuje v závislosti od konkrétnych záľub klientov, ide najmä o drobné ručné práce, hudobnú a výtvarnú umeleckú činnosť, pestovanie kvetov v okrasnej záhrade zariadenia, ...