Ochrana osobných údajov (GDPR)

Podmienky Ochrany Osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“

 

Prevádzkovateľ:

Centrum sociálnych služieb – KOLONKA

J. Smreka 486/12

020 01 Púchov

IČO: 00 632 368

0901 918 621

Mgr. Barbora Orgoníková

barbora.orgonikova@csskolonka.sk  

 

Čo je osobný údaj

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky. Vaše identifikačné a kontaktné údaje  a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

Zákonný dôvod spracovania:

  • Váš Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR
  • Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR
  • Plnenie zákonnej povinnosti článok 6 ods. 1 písm. c)
  • Spracovanie je nevyhnutné , aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby článok 6 ods. 1 písm. d)
  • Spracovanie je nevyhnutné vo verejnom záujme článok 6 ods. 1 písm. e)
  • Oprávnený záujem prevádzkovateľa na monitoring zariadenia kamerovým systémom podľa článku 6 ods.1 písmeno f) GDPR

Viac informácií v priložených dokumentoch.