Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).
Podľa uvedeného zákona obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku.

K posudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu budete potrebovať:

1. krok: vypíšete a podpíšete tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

2. krok: dáte vypísať  a potvrdiť Vášmu obvodnému lekárovi Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

V prípade, ak máte vo Vašej zdravotnej dokumentácii doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave - nie starší ako 6 mesiacov (napr. vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa), môžete tento doklad prefotiť a priložiť k tlačivu Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Takýto doklad plne nahrádza Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

3. krok: kompletne vypísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s Potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zašlete na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor sociálnej pomoci

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

4. krok: na základe tejto Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, bude u Vás vykonané sociálne šetrenie, ktoré poslúži ako podklad na vypracovanie Posudku a Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré Vám bude následne z Trenčianskeho samosprávneho kraja zaslané na Vašu adresu. Do 30 dní od jeho prevzatia si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (osobne na VÚC alebo poštou).

 

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy obci, vyššiemu územnému celku alebo nimi zriadenému ZSS. 

K uzatvoreniu zmluvy v CSS-KOLONKA budete potrebovať:

1. krok: vypísanú a podpísanú "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby". Túto žiadosť si môžete podať písomne na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, prípadne priamo do nášho zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • meno a priezvisko občana, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jeho pobytu, druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
  • formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,
  • druh dôchodku a výšku príjmu,
  • deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  • údaje o rodinných príslušníkoch,
  • iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

2 krok: k Žiadosti o zabezpečení poskytnutia sociálnej služby je povinný občan priložiť aj

  • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (vydané TSK na základe Vašej žiadosti)
  • potvrdenie o príjme (za predchádzajúci rok)
  • čestné vyhlásenie o majetku
  • žiadosť o zaradenie do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby (v prípade, ak v našom zariadení nie je aktuálne voľné miesto a Vy trváte na tom, že chcete uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby výhradne s našim zariadením bude Vaša Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby, o čom Vám vydáme rozhodnutie, ktoré Vám bude doručené prostredníctvom pošty).