Poslanie, vízia a cieľ

Poslanie, vízia a cieľ CSS - KOLONKA

 

 

Centrum sociálnych služieb – KOLONKA (ďalej len „CSS - KOLONKA“) v rámci zabezpečenia vnútorného systému kvality poskytovaných služieb prijal tento strategický  dokument o poslaní, vízii a cieli  poskytovania sociálnych služieb.

 

  1.        POSLANIE: CSS – KOLONKA je poskytovateľom sociálnych služieb v pomáhajúcich profesiách podľa §38 „domov sociálnych služieb“ a podľa §39 „špecializované zariadenie“ zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  2.       VÍZIA:          Manažment CSS – KOLONKA buduje svoju činnosť na vysokej profesionalite, kvalite štandardov poskytovania sociálnych služieb so zameraním na odborný prístup kvalifikovaným personálom s dôrazom na individualitu, dôstojnosť a udržateľnosť kvality života prijímateľov sociálnych služieb.
  3.       CIEĽ:        Vo vzťahu ku prijímateľom sociálnych služieb budeme hľadať a aplikovať také obsahy, formy, procesy a postupy, ktoré im budú nápomocné k nachádzaniu kvality hodnôt humánnej služby a ktoré budú klientovi nápomocné k pochopeniu jeho vlastného miesta v osobnom živote a bezprostrednom sociálno-kultúrnom prostredím v ktorom aktuálne žije.
  4.       Organizácia a riadenie vnútorného systému kvality CSS - KOLONKA je tvorená manažmentom CSS - KOLONKA.
  5.       Každý zamestnanec CSS - KOLONKA je zapojený do vnútorného systému kvality na základe pracovno-právneho vzťahu na príslušnej pracovnej pozícii a na pozitívnom vzťahu k svojmu zamestnávateľovi.