Ročný plán

Centrum sociálnych služieb – KOLONKA, J. Smreka 486, 020 01 Púchov – Kolonka

 

 

NÁVRH PLÁNU

sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít prijímateľov sociálnej služby

v CSS - KOLONKA

 

            Návrh plánu sociálnej práce a spoločensko-kultúrnych aktivít bol zostavený na základe preferencií prijímateľov sociálnych služieb CSS – KOLONKA.  Aktivity boli rozdelené na jednotlivé časové obdobia celého kalendárneho roka, s ohľadom na poveternostné podmienky v danom ročnom období a aktuálnej situácie.

 

Január

-          privítanie nového roka a novoročné blahoželanie

-          začiatok vypracovania nových IRP prijímateľom sociálnej služby

-          odzdobovanie vianočných dekorácii v interiéri i exteriéri zariadenia

-          muzikoterapia – tanečné dopoludnie

-          ergoterapia – výroba stromčekov šťastia, výroba magnetiek zo sadry

-          vedomostný test zameraný na rozvoj kognitívnych funkcií klientov

-          výroba koláží z fotografií, ktoré poslúžia na výzdobu príbytkov našich klientov ako aj k celkovému  zútulneniu nášho zariadenia

-          rehabilitácia pomocou perličkového kúpeľa

Február                                         

-          ergoterapia - výroba masiek pri príležitosti blížiacich sa fašiangov

-          fašiangová zábava s hudobným doprovodom folklórnej skupiny zo Streženíc

-          Fašiangy v meste Púchov (program spočíva v pochovávaní basy, predstavenia jednotlivých masiek, ľudovej muziky a tanca)

-          precvičovanie jemnej motoriky – skladanie puzzle, navliekanie korálikov

-          podpora rozvoja pozitívnych medziľudských vzťahov

-          hra spoločenských hier zameraných na tréning pamäte a schopnosti koncentrácie

-          stretnutie s klientmi za účelom podania informácii o úhradách za poskytované sociálne služby

-          beseda o poľovníctve s p. Faktorom Jozefom

-          sociálne poradenstvo

Marec

-          príprava jarnej výzdoby a veľkonočných dekorácii ako napr.  zasadenie žita do nádob, príprava násteniek s aktuálnou tematikou v spolupráci s prijímateľmi sociálnej služby

-          vystúpenie detí z MŠ Slovanská s pripraveným programom k MDŽ

-          posedenie klientov CSS-KOLONKA pri príležitosti MDŽ

-          biblioterapia - pri príležitosti mesiaca knihy beseda so spisovateľom z Považia p. Milanom Húževkom

-          ergoterapia – výroba veľkonočných pozdravov, maľovanie veľkonočných vajíčok, pletenie korbáčov

-          stretnutie s prijímateľmi soc. služby  zamerané na zabraňovanie vzniku nežiaduceho správania prijímateľov, ktoré je v rozpore zo zásadami slušného spolunažívania a Domáceho poriadku CSS-KOLONKA

Apríl

-          ergoterapeutická činnosť- jarná úprava záhrady (predpríprava k výsadbe, rýľovanie, hrabanie), výroba sviečok s jarnou tematikou, výroba obrázkov z bežných kuchynských surovín

-          pri príležitosti Svetového dňa vodiacich psov ukážky z práce príslušníkov Policajného zboru z odboru kynológia

-          blahoželanie klientom CSS-KOLONKA za mesiac apríl

-          muzikoterapia – hranie piesní v rozhlase

-          premietanie filmov v spoločenskej miestnosti

-          biblioterapia – čítanie úryvkov z kníh

-          kultúrny program hudobného súboru z Dolných Kočkoviec

-          návšteva mesta Púchov – Múzeum púchovskej kultúry, pešej zóny, posedenie v cukrárni

-          prednáška pod vedením vrchnej sestry pri príležitosti Svetového dňa zdravia

-          jarná brigáda v záhrade – úprava okolia po zime, zametanie, zber odpadkov a nečistôt – Deň Zeme

Máj

-          výlet na Lednické Rovne – prehliadka Slovenského sklárskeho múzea, parku a kaštieľa, návšteva CSS Lednické Rovne

-          sociálne poradenstvo týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

-          pri príležitosti Dňa matiek vystúpenie detí z Materskej školy Slovanská

-          muzikoterapia spojená s relaxačným pohybovým cvičením

-          posedenie v záhrade spojené s opekaním  a príjemnou hudbou – „Majáles“

-          ergoterapia – okopávanie záhonov a výsadba kvetín do nich, sadenie balkónových kvetov, výroba mydielok v ergoterapeutickej dielni

-          biblioterapia – čítanie dennej tlače

Jún

-          vyhodnocovanie 1. etapy IP v roku 2015, previerka úspešnosti realizácie stanovených cieľov a ich následné prehodnotenie

-          pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, vysielanie filmu o znečisťovaní životného prostredia a o plytvaní prírodnými zdrojmi, beseda na tému ako pomôcť prírode a ako šetriť dôležité prírodné zdroje v našich podmienkach - spolupráca s CVČ Púchov

-          vystúpenie detí zo ŠZŠ v Púchove pri príležitosti Dňa otcov

-          zber liečivých rastlín

-          ergoterapia – maľovanie na kamene, servítková technika

-          sociálne poradenstvo

-          ľahšia turistika spojená s opekaním na kopci Lachovec

-          koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Púchove

-          rehabilitačné prechádzky mobilných klientov v areáli zariadenia a vyvážanie imobilných klientov                 na čerství vzduch v spojení s biblioterapiou

Júl

-          prednáška na tému „Zdravie seniora v lete“

-          priebežný monitoring záujmov prijímateľov na zlepšenie adresnosti realizovaných aktivít – individuálne a skupinové rozhovory

-          tradičná letná grilovačka v našej záhrade

-          prechádzka s mobilnými klientmi  do neďalekého lesa

-          s imobilnými klientmi prechádzky na invalidných vozíkoch po okolí zariadenia

-          ergoterapia – farbenie textilu, maľovanie na sklo, údržba záhradky – polievanie, okopávanie

-          rozhovory s prijímateľmi soc. služieb zamerané na upevňovanie hygienických návykov

-          športové hry v duchu: „V zdravom tele, zdravý duch!“

August

-          výlet do neďalekého lesa zameraný na zber lesných plodov spojený s opekaním

-          pohybové cvičenia na čerstvom vzduchu

-          biblioterapia – čítanie kníh a časopisov podľa výberu klientov

-          organizovanie filmových popoludní

-          plavba loďou po Váhu spolu s návštevou kúpeľného mesta Nimnica

-          muzikoterapia

-          ergoterapia – práca v záhrade ( plenie buriny, okopávanie, polievanie), výroba ozdobných magnetiek, pečenie zo slaného cesta

-          spoločenské hry: Slovensko – otázky a odpovede, karty, Človeče – nehnevaj sa, Dáma, šachy

September

-          „Deň rodiny“ – druhý ročník zameraný na podporu zachovania a budovania vzťahu medzi prijímateľmi sociálnych služieb a ich rodinnými príslušníkmi s bohatým kultúrnym programom

-          ergoterapia – viazanie ikebán zo sušených kvetov, odliatky zo sadry a ich maľovanie, servítková technika, výroba mydielok

-          oslava mena Mária –pripomenutie, že Sedembolestná Panna Mária je hlavnou patrónkou Slovenska 

-          precvičovanie jemnej motoriky – navliekanie korálikov, skladanie puzzle

-          výzdoba zariadenia jesennými motívmi (aktualizácia násteniek)

-          muzikoterapia

-          návšteva Púchovského jarmoku

-          hra spoločenských hier v areáli zariadenia – šípky, karty, Človeče – nehnevaj sa

-          biblioterapia – čítanie dennej tlače

-          tréning pamäte a vedomostných schopností - vedomostný kvíz

-          turistika – Púchovská skala spojená s opekaním v prírode

Október

-          ergoterapeutická činnosť -  údržba areálu zariadenia (hrabanie lístia), výroba venčekov k Pamiatke zosnulých, výroba sviečok, práca s papierom

-          kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty k starším

-          posedenie klientov CSS-KOLONKA zamerané na oslavu mesiaca úcty k starším

-          relaxačné hry a aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj pozitívneho myslenia pri príležitosti  Svetového dňa duševného zdravia

-          muzikoterapia – hranie piesní v rozhlase

-          biblioterapia – čítanie úryvkov z vybraných kníh

-          precvičovanie jemnej i hrubej motoriky

-          rehabilitačné cvičenia na izbách imobilných klientov

-          prednáška na tému: Zdravá výživa v každom veku

November

-          návšteva hrobov – spomienka na zosnulých

-          ergoterapia – práca s modelovacou hlinou a sadrou, maľovanie sadrových odliatkov, výroba magnetiek

-          memory hry a iné aktivity zamerané na precvičovanie pamäte

-          Katarínska zábava v podaní folklórneho súboru zo Streženíc

-          podpora rozvoja pozitívnych interpersonálnych vzťahov medzi klientmi navzájom

-          návšteva Klubu dôchodcov v Púchove

-          sociálne poradenstvo

-          nacvičovanie vianočného programu

-          muzikoterapia

-          rehabilitácia pomocou perličkového kúpeľa na uvoľnenie svalových tonusov

December

-          2. etapa vyhodnocovania IP v roku 2015

-          vypracovanie návrhov spoločensko-kultúrnych aktivít na nasledujúci rok

-          príchod sv. Mikuláša so svojimi pomocníkmi  anjelom a čertom – obdarovanie klientov

-          ergoterapeutická činnosť - výroba vianočných dekorácií a ozdôb, vianočných pozdravov, výroba vianočných darčekov, pečenie medovníčkov a iných vianočných koláčikov

-          výzdoba zariadenia vyrobenými vianočnými dekoráciami

-          nacvičovanie vianočného programu

-          návšteva sv. Lucií, aby povymetali kúty zariadenia od všetkého zla a duchov

-          návšteva primátora za účelom gratulácie jubilantom CSS-KOLONKA

-          vianočné posedenie spojené s vianočným programom, kde v hlavnej úlohe vystúpia prijímatelia sociálnej služby CSS-KOLONKA

-          biblioterapia – čítanie príbehov o vianočnom čase

-          muzikoterapia – počúvanie kolied (duchovná príprava na vianočné sviatky)

-          folklórne vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy pod vedením p. Sadloňa

-          vianočné predstavenie detí z MŠ Slovanská a Špeciálnej základnej školy v Púchove

-          individuálne a skupinové rozhovory o živote klientov

-          spoločná Štedrá večera

 

 

Denne je našim klientom k dispozícii: knižnica, spoločenská miestnosť s možnosťou pozerania TV, videa a DVD, kuchynka, , denná tlač.

Od pondelka do piatka v čase od 9:30 hod. do 11:30 hod. majú klienti možnosť zapojiť sa do prác v ergoterapeutickej miestnosti pod odborným dohľadom ergoterapeutky.

Pohybové cvičenia sa realizujú každý utorok v čase od 11:30 do 12:00 pod dohľadom odborného personálu.

Ďalej prijímateľom soc. služby CSS-KOLONKA každý piatok ponúkame možnosť nákupov personálom zariadenia.

Pravidelne raz za mesiac za našimi klientmi prichádzajú rímskokatolícky farár z Horných Kočkoviec a evanjelický farár z Púchova, aby pre nich odslúžili sväté omše v našej kaplnke.

V jednotlivých mesiacoch sa blahoželá oslávencom narodenín a menín osobne, ale aj prostredníctvom rozhlasu s hudobným darčekom v podobe piesne.